Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujemy razem ekosystem informacyjny, gdzie głos Głuchych będzie brzmiał głośno i będzie widoczny.
Social Media
Regulamin

Spis treści:

I. Ogólne zasady korzystania z Platformy internetowej

 1. Niniejszym Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej Fundacji Głos Głuchych (zwanej dalej: "Platforma internetowa") pod adresem www.glosgluchych.com
 2. Podmiotem prowadzącym Platformę internetową i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Głos Głuchych z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 17/4, kod pocztowy: 35-074, identyfikującą się numerami: KRS: 0001024881, REGON: 524824273, NIP: 5170434740, (dalej jako: "Fundacja").
 3. Każdy Użytkownik - każda osoba od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy internetowej.
 4. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która współpracuje z Fundacją. 
 5. Strona internetowa działa w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików "cookies" przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.glosgluchych.com/polityka-prywatnosci
 6. Fundacja może również przetwarzać dane osobowe użytkowników Platformy internetowej i korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, które są zawarte w Polityce prywatności (powyżej link).
 7. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Platformie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 8. Użytkownicy Platformy internetowej mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.
 9. Wszelkie prawa do Platformy internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Platformie internetowej należą bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Platformy internetowej nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.
 10. Każdy użytkownik Platformy internetowej może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający z Platformy internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 2. Korzystanie z niniejszej Platformy internetowej jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Platformą internetową, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 4. Fundacja poprzez Platformę internetową umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
  a. zapoznawanie się z aktualnościami z innych źródeł, które udostępniają informacje przez partnerów,
  b. wyszukiwanie podmiotów, które działają dla społeczności głuchych lub zapewniają dostępność dla nich w katalogu, 
  c. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji, 
  d. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
  e. kontaktowania się z Fundacją,
 5. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.
 6. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez jej zgody jest zabronione.
 7. W celu prawidłowego korzystania przez użytkowników w Platformie internetowej, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  a. połączenie z siecią Internet;
  b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 8. Fundacja wskazuje, że korzystanie z Platformy internetowej jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.
 9. Zabronione jest umieszczanie na Platformie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 10. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na Platformie internetowej treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.
 11. Wszelkie treści i komentarze użytkownik Platformy internetowej zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez użytkownika lub Fundację na zasadach określonych poniżej. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej.
 2. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:
  a. zaprzestanie korzystania z Platformy internetowej,
  b. przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Fundacji.
 4. Fundacja odpowiada za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług objętych umową z użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

IV. Reklamacje

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy internetowej, a także wykonywaniem usług określonych w pkt II.4 regulaminu przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji wskazany w pkt I.10 regulaminu, wpisując w tytule „Reklamacja”).
 3. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. Fundacja uprawniona jest do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli w jej treści nie wskazano danych umożliwiających kontakt z użytkownikiem.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez użytkowników z Platformy internetowej, w tym świadczonych przez operatora płatności online, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności na Platformie internetowej lub zakończenia świadczenia usług, Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane przez Fundację z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.
 3. Fundacja ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej niniejszym regulaminem.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości umieszczania na niej jakichkolwiek treści.
 5. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U.2019.1145)i ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 8. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Platformy internetowej, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 9. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Platformie internetowej pod adresem: https://www.glosgluchych.com/regulamin.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2023r.