Image
Fundacja GŁOS GŁUCHYCH
Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.
Social Media

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa i podstawy działania
§1

 1. Niniejsza fundacja ustanowiona przez Magdalenę Marię Pilch, zwaną dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 07.02.2023 r. sporządzonym przez notariusz Ewę Bogaczyk z Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy Targowej 5 pod numerem repertorium A nr 422/2023 zwana dalej "Fundacją", działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym przede wszystkimi ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja nosi nazwę "Głos Głuchych".
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
 4. Fundacja posiada pieczęć z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji.
 5. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny (logo), którego formę i treść określa Zarząd.

Siedziba i czas trwania
§2

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów.
 2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

Zasięg terytorialny
§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Nadzór
§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Nagrody i wyróżnienia
§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


ROZDZIAŁ II. CELE STATUTOWE FUNDACJI

Cele Fundacji
§6

 1. Celem głównym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
  a. działalności prowadzącej do eliminowania barier w dostępie osób g/Głuchych do pełnej, szeroko rozumianej informacji oraz
  b. poprawa jakości życia g/Głuchych.
 2. Planowanym efektem działalności Fundacji będzie pełna integracja osób g/Głuchych z całym społeczeństwem
 3. Pod pojęciem osób lub środowiska "g/Głuchych" rozumie się osoby lub środowiska osób głuchych (pisane przez małe "g") czyli niesłyszących i słabosłyszących z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby lub środowiska osób Głuchych (pisane przez wielkie "G"), które przedstawiają się jako odrębna grupa o własnym języku i kulturze.

Formy i zakres działalności
§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji o środowisku g/Głuchych w jednym miejscu.
  b. Propagowanie wiedzy na temat środowiska g/Głuchych wśród osób słyszących i g/Głuchych.
  c. Promowanie rozwoju środowiska i kultury g/Głuchych.
  d. Promowanie różnych sposobów przekazywania informacji w celu umożliwienia odbioru przez osoby g/Głuche. Informacje przystosowane językowo i wizualnie dla g/Głuchych.
  e. Propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur oraz praw do swobodnego rozwoju osób g/Głuchych.
  f. Prowadzenie punktów poradnictwa językowego, psychologicznego, zawodowego, prawnego, wychowawczego i społecznego oraz usługi tłumaczeń.
  g. Wsparcie oraz współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i innymi instytucjami w zakresie promowania ich działań na rzecz szeroko pojętego środowiska g/Głuchych.
  h. Aktywizacja osób g/Głuchych w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej, społecznej, fizycznej i zawodowej.
  i. Stwarzanie możliwości ciągłego poszerzenia wiedzy i umiejętności przez g/Głuchych.
  j. Wspomaganie w rozwoju kompetencji językowych.
  k. Profilaktyka zdrowia psychicznego.
  l. Pobudzenie do rozwoju inteligencji emocjonalnej.
  m. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.
  n. Aktywizacja społeczna osób g/Głuchych do działania w interesie jednostki i ogółu.
  o. Aktywizacja osób g/Głuchych i wykorzystanie potencjału tych osób na rynku pracy dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.
  p. Tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia.
  q. Wspomaganie w rozwoju twórczości artystycznej.
  r. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez zarówno działania odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym:
  a. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie tych dotkniętych problemami słuchowymi.
  b. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  c. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  d. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  e. wspieranie rodziny.
  f. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz rozwoju świadomości kulturowej.
  g. działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
  h. zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.
  i. ochrona i promocja zdrowia.
  j. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  k. turystyka i krajoznawstwo.
  l. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
  m. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe.
  n. ekologia.
  o. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  p. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  q. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  r. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  s. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  t. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
  u. udzielenie niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  v. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
  w. promocji i organizacji wolontariatu.
  x. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych.
  y. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działalność gospodarcza
§7a

 1. W celu zwiększenia możliwości Fundacji i realizacji jej celów, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza jest działalnością uboczną w stosunku do działalności statutowej fundacji.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  a. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  b. 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  c. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  d. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  e. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  f. 56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów;
  g. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
  h. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  i. 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  j. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
  k. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  l. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
  m. 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
  n. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  o. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  p. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  q. 73.1 Reklama;
  r. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  s. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
  t. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
  u. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  v. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  w. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  x. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  y. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  z. 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
  aa. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  bb. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  cc. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
  dd. 85.6 Działalność wspomagająca edukację;
  ee. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  ff. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  gg. 93.1 Działalność związana ze sportem;
  hh. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wsparcie innych działalności
§8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z podmiotami gospodarczymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.
 2. Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych. Prezes Zarządu Fundacji i Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, w szczególności w przedmiocie prowadzenia spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Majątek
§9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzaniu działalności gospodarczej przez Fundację w rozmiarach służących realizacji jej celów, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na tę działalność będzie wynosiła minimum 1 000,00 zł (tysiąc złotych).

Zarządzanie majątkiem Fundacji
§10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności.

Dochody
§11

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a. darowizn, spadków, zapisów;
  b. dotacji i subwencji oraz grantów;
  c. ze zbiórek i imprez publicznych;
  d. majątku Fundacji;
  e. odsetek i lokat bankowych;
  f. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
  g. funduszy uzyskanych z udziału w konkursach, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  h. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  i. działalności gospodarczej.
 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

Darowizny i wsparcia Fundacji
§12

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Księga rachunkowa
§12a

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Rokiem obrachunkowym fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ IV. ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW FUNDACJI

Organy Fundacji
§13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Powoływanie Zarządu
§14

 1. Członkowie pierwszego składu Zarządu są w całości powoływani przez Fundatora.
 2. Kolejnych członków Zarządu - na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję albo zostały odwołane lub dla rozszerzenia składu Zarządu - powołuje:
  a. zgodnym oświadczeniem woli Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu,
  b. w przypadku konieczności rozszerzenia składu Zarządu w sytuacji, gdy w dwuosobowym składzie Zarządu zrezygnuje, zostanie odwołany, albo przestanie pełnić funkcję jeden z jego członków, wówczas decyzję o powołaniu dodatkowego członka Zarządu podejmuje Fundator.
 3. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, pozbawienia go pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, do czasu powołania nowego Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu.
 5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i pracuje w trybie bezkadencyjnym.
 6. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

Ustanie członkostwa w Zarządzie
§15

Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą:

 1. złożenia Zarządowi lub Fundatorowi pisemnej rezygnacji z tej funkcji na miesiąc wcześniej,
 2. odwołania,
 3. utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. śmierci.

Odwołania członka Zarządu
§16

 1. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  a. działania na szkodę Fundacji,
  b. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  c. niezgodnego ze Statutem wypełnienia funkcji członka Zarządu,
  d. nieuczestniczenia w pracach Zarządu przez okres nie krótszy niż 1 rok,
  e. trwałej lub częściej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby, ułomności lub utraty sił trwających nie krócej niż rok.
 2. Decyzję o odwołaniu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 1 podejmuje Zarząd w formie uchwały przy zachowaniu zwykłej większości głosów.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§17

 1. Fundację reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych do kwoty 30 000 zł składa jednoosobowo Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Dla ważności rozporządzeń przewyższających kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) wymagany jest podpis dwóch członków zarządu, w tym prezesa fundacji. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

Podejmowanie uchwał przez Zarząd
§18

Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Statucie, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Posiedzenie Zarządu
§19

 1. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w posiedzeniach w formie uchwał.
 4. W przypadku podejmowania uchwał przez Zarząd w sytuacji równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Fundacji, a w razie nieobecności Prezesa Fundacji, uchwały podpisuje cały skład Zarządu.
 6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby z głosem doradczym.
 7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w formie “na żywo” oraz “online” w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie obiegowym w formie e-mailowego uzgodnienia ich treści.

Kompetencje Zarządu
§20

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji w zakresie realizacji jej celów, oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w pełnym zakresie, a szczególności:

 1. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 3. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w każdym czasie,
 7. dokonywanie zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności Fundacji,
 8. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
 10. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
 11. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
 12. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 13. wyznaczanie likwidatora Fundacji,
 14. wskazywanie organizacji o zbliżonych celach działających w Rzeczpospolitej Polskiej do przejęcia majątku Fundacji po jej likwidacji.
 15. przyjmowanie pisemnych rezygnacji z funkcji Zarządu,
 16. reprezentacja Fundacji,
 17. dokonywanie zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności Fundacji,
 18. zwoływanie posiedzeń Zarządu,
 19. podejmowanie uchwał,
 20. zawiadomienie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o likwidacji Fundacji.

Kompetencje Fundatora
§20a

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  a. wchodzenie w składu Zarządu,
  b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  c. przyjmowane pisemnej rezygnacji z roli członka Zarządu,

  d. dokonywanie zmiany Statutu Fundacji,
  e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
  f. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 2. Fundator może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną, która przyjmuje wykonywanie uprawnień Fundatora.
 3. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w statucie przysługują jego spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana Statutu
§21

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania bądź Fundator.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania bądź Fundator.

Likwidacja Fundacji
§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania bądź Fundator.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Statut Fundacji Głos Głuchych wchodzi w życie z dniem 18.04.2024 r.

Zbudujmy razem ekosystem informacyjny o społeczności głuchych, w którym głos głuchych będzie brzmiał głośno.